Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura składania wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów przez doktorantów , którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 i wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim w dyscyplinach: archeologia, historia, nauki o sztuce

/na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 (Dz.U. 2018 poz.1668 z późn. zm.) oraz Uchwały Senatu UJ nr 87/IX/2019 z dn. 25.09.2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Załącznika do uchwały nr 116/XII/2018 Senatu UJ z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich,/

1

W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim  2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów do właściwej rady dyscypliny.

2

Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 musi zostać złożony nie później niż do końca 7 semestru studiów, zaś w przypadku studiów doktoranckich trwających 3 lata – nie później niż do końca 5 semestru studiów;

3

1. Warunkiem złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów jest posiadanie w dorobku:

a) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), lub

b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), albo rozdziału w takiej monografii.

2. Do 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w pkt. 1 zalicza się także:

1) artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. 2018, poz. 87) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

 

3. W przypadku gdy artykuł naukowy, o którym mowa w ust.1, opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej jest wieloautorski, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie artykułu z określeniem procentowego udziału każdego autora w jego powstanie. Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczenia przez wyżej wymienione osoby.

 

4. W przypadku, gdy praca zbiorowa, o której mowa w ust.1 lit. b  jest pracą wieloautorską, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie pracy zbiorowej z określeniem procentowego udziału każdego autora w jej powstanie. Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu, określające indywidualny wkład kandydata w powstanie tej pracy. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat, z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczeń przez wyżej wymienione osoby.

 

4

1. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 winien zostać sporządzony według wzoru i musi zawierać:

a) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej a w przypadku braku możliwości wskazania jednej dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora wskazanie dziedziny nauki;

b) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego jeżeli jego udział w postępowaniu jest wskazany;

c) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

d) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

 

2. Do wniosku o wyznaczenie promotora, Kandydat załącza zgodę  na pełnienie funkcji promotora wyrażoną przez osobę/osoby wskazane przez kandydata na promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego jeżeli jego udział w postępowaniu jest wskazany

3. Promotorem może być dotychczasowy opiekun naukowy kandydata.

Pliki do pobrania
docx
Wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów/promotora pomocniczego
docx
Załącznik 1 do wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów
docx
Załącznik 2 do wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów
docx
Załącznik 3 do wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów
docx
Załącznik 4 do wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów